Tupoksi pembinaan Karir dan Disiplin


 

 • Bidang Pembinaan Karir dan Disiplin merupakan unit kerja Badan sebagai unsur lini dalam pelaksanaan pendayagunaandan kesejahteraan ASN yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 • Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan karir dan disiplin ASN.
 • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang  Pembinaan Karir dan Disiplin menyelenggarakan fungsi :
 1. penyusunan bahan Renstra, Renja dan RKA serta DPA Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. pelaksanaan DPA BKD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. penyusunan kebijakan di bidang Pembinaan Karir dan Disiplin;
 4. pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Karir dan Disiplin;
 5. penyusunan peta jabatan struktural dan fungsional;
 6. penyusunan standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional;
 7. penyusunan rencana seleksi calon pejabat struktural dan fungsional;
 8. pelaksanaan seleski calon pejabat struktural;
 9. pelaksanaan sidang pertimbangan jabatan dan pangkat;
 10. pelaksanaan verifikasi atas penetapan angka kredit pejabat fungsional;
 11. pelaksanaan evaluasi jabata struktural (assessment/pemetaan);
 12. pelaksanaan acara pelantikan, pengambilan sumpah dan serah terima pejabat struktural;
 13. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan disipilin pegawai ASN;
 14. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi disiplin pegawai ASN;
 15. pendayagunaan pejabat struktural pada SKPD sebagai pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin;
 16. fasilitasi panitia penjatuhan hukuman disiplin;
 17. pembinaan penyusunan dan pencapaian sasaran kinerja pegawai;
 18. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BKD sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 19. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas bidang Pembinaan Karir dan  Disiplin.

Subbidang Pembinaan Disiplin

Subbidang Jabatan Struktural

Subbidang Jabatan Fungsional